دستور (Transfer) T نمایندگی زیمنس

>دستور (Transfer) T نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این دستور به معنی انتقال است و به کمک آن اطلاعاتی که در انبارک قرار دارد توسط PLC اتوماسیون صنعتی زیمنس به خروجی یا حافظه مورد نظر منتقل می گردد ، نمونه هایی از این دستور را در زیر می بینید :

     T MW 12 , T QD5


با اجرای دستور T QD3 ، محتویات انبار 1 (ACCUM1) به خروجی QD3 منتقل می شود. قابل ذکر است که در این جابجایی و انتقال ، اطلاعات اصلی در انبار 1 باقی می ماند و تنها رونوشتی از اطلاعات موجود در انبار 1 به QD3 انتقال می یابد با اندکی تامل در می یابیم که در حقیقت رابط بین DPU و دنیای خارج ، همان انبار 1 است.


کاربرد انباره ها
انباره ها علاوه بر اینکه در اجرای دستور های L و T به کار برده می شوند ، جهت عملیات محاسباتی نظیر جمع ، تفریق و.... نیز مورد استفاده قرار می گیرند.