دستورات مقایسه کننده ها (Comparison Instruction) نمایندگی زیمنس

>دستورات مقایسه کننده ها (Comparison Instruction) نمایندگی زیمنس

دستورات مقایسه کننده ها (Comparison Instruction) نمایندگی زیمنس 1

 

در نمایندگی زیمنس این دستورات  عملیات مقایسه را انجام می دهند. مقایسه در واقع محتویات دو آکومولاتور 1 را مقایسه می کند. اگر نتیجه مقایسه درست بود RLO = 1 در غیر این صورت RLO = 0 می شود. به دلیل شباهت دستورات بکار رفته در LAD و FBD در جدول زیر معادل FBD را مشاهده می کنید.

 

دستورات مقایسه کننده ها (Comparison Instruction) نمایندگی زیمنس 2


در اتوماسیون صنعتی زیمنس شش دستور برای مقایسه وجود دارد که هر یک از این دستورات می تواند برای اعداد 16 بیتی ( دستوراتی که در ادامه آن ها حرف –I وجود دارد مانند EQ-I ) ، 32 بیتی ( دستوراتی که در ادامه آن ها حرف –D وجود دارد مانند EQ-D ) و یا Real ( دستوراتی که در ادامه آن ها حرف –R وجود دارد مانند EQ-R ) استفاده شوند.

 

دستورات مقایسه کننده ها (Comparison Instruction) نمایندگی زیمنس 3