پالس تایمر : Timer S_PULSE Pulse S5 نمایندگی زیمنس

>پالس تایمر : Timer S_PULSE Pulse S5 نمایندگی زیمنس

پالس تایمر  Timer S_PULSE Pulse S5 نمایندگی زیمنس 1

 

در جدول زیر می­توانید توضیح مربوط به تک تک پایه های پالس تایمر نمایندگی زیمنس را مشاهده نمایید.

 

پالس تایمر  Timer S_PULSE Pulse S5 نمایندگی زیمنس 2

 

عملکرد تایمر :
با آمدن لبه بالارونده روی پایه S (Set) تایمر شروع به کار کردن می کند (Timer Runing) با به کار افتادن تایمر خروجی Q نیز یک می شود. در اتوماسیون صنعتی زیمنس پس از گذشت T ثانیه که در پایه TV با فرمت S5T#aHbMcSdMS ( a معرف ساعت ، b معرف دقیقه ، c معرف ثانیه ، d معرف میلی ثانیه ) تعریف شده است تایمر خاموش شده و خروجی نیز صفر می شود. در هر مرحله کاری تایمر با آمدن یک لبه بالارونده روی پایه (Reset) R تایمر از کار افتاده و خروجی نیز صفر می شود. در این نوع تایمر تغذیه پایه S برای به کار افتادن تایمر الزامی می باشد بطوریکه تایمر با لبه بالارونده S به کار افتاده و با سطح ولتاژی روی S به کار خود ادامه می دهد ، قطع شدن ولتاژ پایه S معادل Reset کردن تایمر می باشد.
می توانید نمودار مربوط به عملکرد تایمر را در شکل زیر مشاهده نمایید.

 

پالس تایمر  Timer S_PULSE Pulse S5 نمایندگی زیمنس 3