تایمر تأخیر در وصل (Timer S5 On-Delay ODT_S) نمایندگی زیمنس

>تایمر تأخیر در وصل (Timer S5 On-Delay ODT_S) نمایندگی زیمنس

تایمر تأخیر در وصل (Timer S5 On-Delay ODT_S) نمایندگی زیمنس 1

 

عملکرد تایمر

در نمایندگی زیمنس با آمدن لبه بالارونده روی پایه S (Set) تایمر شروع به کار و پس T ثانیه که روی پایه TV با فرمت S5Time تعریف شده خاموش می­شود. با خاموش شدن تایمر خروجی Q یک می­شود و تا وقتی که پایه S یک بماند ، Q نیز یک باقی خواهد ماند ، در هر مرحله کاری تایمر با لبه بالارونده روی پایه (Reset) R و یا قطع شدن ولتاژ روی پایه S تایمر خاموش شده و خروجی نیز صفر می­شود. یعنی این تایمر با لبه بالارونده پایه S شروه به کار کرده و برای ادامه کار احتیاج به ولتاژ روی پایه S دارد.

می­توانید نمودار مربوط به عملکرد تایمر را در شکل زیر مشاهده نمایید.

 

تایمر تأخیر در وصل (Timer S5 On-Delay ODT_S) نمایندگی زیمنس 2