تایمر ها در زبان STL نمایندگی زیمنس

>تایمر ها در زبان STL نمایندگی زیمنس

لیست دستورات تایمر ها در زبان STL نمایندگی زیمنس به صورت نشان داده شده در جدول زیر است که با استفاده از آن می توان یک تایمر را راه اندازی کرد.

 

تایمر ها در زبان STL نمایندگی زیمنس 1