ورودی (Timer Value) TV نمایندگی زیمنس

>ورودی (Timer Value) TV نمایندگی زیمنس

ورودی (Timer Value) TV نمایندگی زیمنس عددی است که زمان تایمر را معین می کند ، این عدد به دو صورت در تایمر بارگذاری می شود :
W#16#txyz
این قالب تنها در STL قابل استفاده است و در آن T مقیاس زمانی ( Time base ) و XYZ مقدار زمان (Time value) به قالب BCD است.

S5T#aH_bM_cS_dMS

ورودی (Timer Value) TV نمایندگی زیمنس 1