بازگشت تایمر به وضعیت اولیه Reset Timer نمایندگی زیمنس

>بازگشت تایمر به وضعیت اولیه Reset Timer نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس دستور R <time>  تایمر را متوقف نموده ، مقدار فعلی TV را حذف کرده و خروجی Q را نیز "0" مینماید.

 

بازگشت تایمر به وضعیت اولیه Reset Timer نمایندگی زیمنس 1

 

نکته : در بعضی از برنامه ها به زمانی بیش ز محدوده زمانی تایمر نیاز می شود  ، در چنین مواردی می توانیم با سری کردن تایمر ها محدوده زمانی را افزایش دهیم.