شرح دستورات کانتر به زبان STL نمایندگی زیمنس

>شرح دستورات کانتر به زبان STL نمایندگی زیمنس

FR (Enable Counter (Free))
در نمایندگی زیمنس وقتی RLO از صفر به یک تغییر وضعیت می دهد ، دستور FR لبه ای را که برای شمارش افزایشی و یا کاهشی شمارنده به کار می رود تشخیص می دهد و شمارنده را فعال می کند. این دستور آزاد است ، یعنی استفاده از آن الزامی نیست بدون آن نیز با تغییر RLO از صفر به یک شمارنده فعال می گردد. به عبارت دیگر وقتی RLO از صفر به یک تغییر وضعیت می دهد آن را تشخیص داده و نتیجه را با RLO=1 آشکار می کند.


L (Load Current Counter Value into ACCU1)
اجرای دستورالعمل L اتوماسیون صنعتی زیمنس  باعث می شود که ابتدا محتویات ACCU1 وارد ACCU2 شده و سپس مقداری که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به صورت آدرس داده می شود وارد ACCU1 شود.


LC (Load Current Counter Value into ACCU1 as BCD)
اجرای دستورالعمل LC باعث می شود که ابتدا محتویات ACCU1 وارد ACCU2 شده و سپس مقداری که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به صورت آدرس داده می شود به صورت BCD وارد ACCU1 شود.

R (Reset Counter)
اگر مقدار RLO=1 باشد ، مقدار شمارش شمارنده را صفر می کند. مقدار شمارش شمارنده ها در مکانی از حافظه که قبلاً به این منظور در نظر گرفته شده است ذخیره می گردد نه در آکومولاتور ACCU1 ، لذا اجرای دستور فوق تأثیری روی آکومولاتور ندارد.


CU (Counter Up)
فرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نویسی STL نمایندگی زیمنس به صورت زیر است :
CU< Counter>
هرگاه مقدار RLO از صفر به یک تغییر وضعیت دهد با اجرای CU یک واحد به مقدار شمارش شمارنده C44 اضافه می شود (حداکثر مقدار شمارش 999 می باشد).


CD (Counter Down)
فرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نویسی STL به صورت زیر است :
CD< Counter>
هرگاه مقدار RLO از صفر به یک تغییر وضعیت دهد با اجرای CD یک واحد به مقدار شمارش شمارنده C44 کاسته می شود (حداقل مقدار شمارش صفر می باشد).
نکته : شمارنده مقدار منفی را نمی شمارد.