دستور MOVE نمایندگی زیمنس

>دستور MOVE نمایندگی زیمنس

دستور MOVE نمایندگی زیمنس 1

 

در نمایندگی زیمنس برای انتصاب دادن یک مقدار به یک حافظه ، ورودی و یا خروجی ، از دستور MOVE استفاده می شود. ورودی و خروجی این دستور تمامی انواع داده ها را می تواند قبول کند. به عنوان مثال اگر بخواهیم عدد 7 را در MW1 بریزیم به صورت زیر عمل می کنیم :

 

دستور MOVE نمایندگی زیمنس 2

 

در این مثال در صورت فعال شدن ورودی I0.1 که نقش فعال کننده دستور را دارد مقدار 7 درون حافظه MW1 نمایندگی زیمنس ریخته می شود.
با استفاده از این دستور می توان تمامی متغیر ها را جا به جا کرد ( به غیر از متغیر های بیتی ) این دستور معادل دستور L و T در S5 می باشد.
نکته : برای اینکه بتوانیم از اعداد ثابت در دستور Move استفاده کنیم آن را به صورت زیر بکار می بریم :

 

دستور MOVE نمایندگی زیمنس 3