Online کردن جدول متغیر ها در نمایندگی زیمنس

>Online کردن جدول متغیر ها در نمایندگی زیمنس

برنامه و پروژه مورد نظر را باز کنید. سپس از پوشه بلوک ها روی جدول متغیر (VAT) مورد نظر دابل کلیک کنید تا جدول در برنامه Modifying / Monitiring باز شود.
مطابق شکل زیر در این محیط از منو ، یکی از گزینه های زیر را برای اتصال Online با CPU نمایندگی زیمنس مورد نظر کلیک نمائید.
PLC > Connect To > Configured CPU
PLC > Connect To > Direct CPU
PLC > Connect To > Accessible CPU

 

Online کردن جدول متغیر ها در نمایندگی زیمنس 1

 

CPU : همان CPU ارتباط داده شده به برنامه STEP7 اتوماسیون زیمنس است که VAT در آن ایجاد شده است.
Direct CPU : به CPU ای گفته می شود که در آن اتصال PG/PC به صورت مستقیم و از طریق کابل استاندارد برقرار شده است.
Accessible CPU : در این حالت هر کدام از CPU های پیکربندی شده پروژه (Configured CPU ) و نیز دیگر CPU ها می توانند در دسترس باشند.

کلید تعیین وضعیت را بر روی RUN-P قرار دهید ( در صورتی که هنوز این کار را نکرده باشید ).

 

Online کردن جدول متغیر ها در نمایندگی زیمنس 2

 

برای شروع مراحل Update کردن متغیر های نمایش داده شده ، از نوار ابزار آیکن Monitor را کلیک نمایید و یا از مسیر Variable > Monitor را انتخاب کنید.
برای ارجاع یک متغیر جدید به یک و یا بیشتر از متغیر های جدول ، سطر مورد نظر را انتخاب کرده و در ستون Modify کلیک نمائید و در آن مقدار جدید را وارد کنید. سپس از منو ، Varible > Modify و یا از نوار ابزار Modify را کلیک نمایید.
 برای قطع اتصال بین CPU نمایندگی زیمنس و جدول متغیر از منو گزینه PLC > Disconnecy را انتخاب کنید.
به عنوان مثال می توان برای پروژه ی Key 2 , Key 1 , Getting Start را فشار داده و نتیجه را در جدول متغیر ها مشاهده نمایید.

 

Online کردن جدول متغیر ها در نمایندگی زیمنس 3

 

وضعیت مانیتورینگ در جدول متغیر ها از False به True تغییر خواهد کرد.
نکته : هر متغیر اصلاح شده تا زمانی که در وضعیت STOP و یا RUN بوده و نیز توسط برنامه دوباره نوشته نشود ، همچنان در مقدار و وضعیت تنظیم شده باقی خواهد ماند. البته بازنویسی متغیر وضعیت های واقعی زمانی نوشته می شوند که I/O بعدی Update شود.