برنامه نویسی FC پارامتری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>برنامه نویسی FC پارامتری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

پس از ایجاد یک بلوک FC به روش گفته شده ( به نام FC1 ) بر روی بلوک دابل کلیک نمایید تا پنجره برنامه نویسی FC باز شود.

 

برنامه نویسی FC پارامتری در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1

 

با توجه به جدول نمایش متغیر ها  واقع در قسمت بالایی نرم افزار و به منظور تعریف FC به روش پارامتری در نمایندگی زیمنس به نکات زیر توجه شود :
هر تابعی که در IN تعریف شود به عنوان ورودی محسوب می شود.
هر تابعی که در OUT تعریف شود به عنوان خروجی محسوب می شود.
هر تابعی که در IN_OUT تعریف شود هم ورودی و هم خروجی محسوب می شود.
هر تابعی که در TEMP تعریف شود نه ورودی و نه خروجی محسوب می شود.
RETURN نیز به عنوان خروجی محسوب می شود ( تنها زمانی که یک خروجی داشته باشیم ).