برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس

طریقه برنامه نویسی که سه بیت بگیرد و عملیات زیر بر روی آن انجام شود :

الف ) AND آنها را در خروجی نمایش دهد.
ب ) XOR آنها را در خروجی نمایش دهد.
در تابع های پارامتری ابتدا پارامترها را تعریف کرده و سپس محل تعریف در Declaration Table است. برای این منظور FC1 را ایجاد و آنرا بصورت زیر کامل کنید.
ابتدا سه ورودی را در قسمت IN به صورت زیر وارد می نمائیم :
مطابق آنچه در شکل زیر می بینید در جدول نمایش متغیر ها بر روی قسمت IN کلیک شود.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1

 

حال در کادر مربوطه و در قسمت Name نام ورودی ( IN1 ) و در قسمت Data Type نوع ورودی (BOOL) را تنظیم نمایید.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 2

 

به همین طریق دو ورودی دیگر ( IN2 و IN3 ) را وارد نمایید.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 3

 

اکنون در قسمت خروجی ها کلیک کرده و دو خروجی AND و XOR را از نوع BOOL تعریف نمایید.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 4

 

پس از اتمام معرفی ورودی و خروجی ها برنامه ای مانند آنچه در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است را بنویسید.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 5


برنامه نوشته شده را ذخیره نمایید آنگاه OB1 را باز کنید.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 6


در این قسمت قصد داریم که FC های پارامتری ایجاد شده را فراخوانی نماییم. بدین منظور و در قسمت مربوط به دستورات برنامه نویسی و در پوشه FC Block کلیک کرده و در داخل آن FC1 را باز نمائید. به عبارت دیگر می توان گفت که FC1 را در داخل OB1 باز نمایید.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 7

 

بدین ترتیب با دابل کلیک کردن بر روی بلوک FC1 همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود بلوک ساخته شده فراخوانی می گردد.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 8

 

در این مرحله تنها می بایست با این بلوک مانند یک دستور معمولی رفتار کرده و متغیر های ورودی و خروجی آن را آدرس دهی نماییم.

 

برنامه نویسی برنامه ای با AND و XOR در اتوماسیون صنعتی زیمنس 9


به سادگی می توان این بلوک را نیز مانند سایر برنامه های دیگر شبیه سازی کرد.