نمایندگی زیمنس: نحوه ایجاد یک DB

>نمایندگی زیمنس: نحوه ایجاد یک DB

ایجاد و باز نمودن بلوک های اطلاعاتی اشتراکی
در صورتیکه میزان حافظه داخلی موجود در CPU نمایندگی زیمنس برای ذخیره نمودن کلیه اطلاعات کافی نباشد می توانید اطلاعات مشخصی را در یک بلوک اطلاعاتی اشتراکی ذخیره نمایید. اطلاعات موجود در بلوک اطلاعاتی اشتراکی در دسترس تمام بلوک های دیگر می باشد. از طرف دیگر یک بلوک اطلاعاتی Instance به یک بلوک تابع ساز خاص منتسب می گردد و اطلاعات آن تنها قابل دسترسی برای این بلوک تابع ساز می باشد.


در هر PLC حافظه ای برای DB اختصاص یافته است که این حافظه با خاموش و یا روشن شدن PLC اتوماسیون زیمنس از بین نمی رود. در این حافظه می توان به تعداد دلخواه DB های جداگانه ایجاد کرد که هر یک شماره مخصوص به خود دارد ( مثلاً DB2 و یا DB7 )
هر DB از آدرس صفر شروع می شود و انتهای آن محدودیتی ندارد. هر آدرس از DB 8 بیتی می باشد. اما می توان چند خانه را با هم در نظر گرفت و به صورت 16 بیتی و یا 32 بیتی استفاده کرد. حداکثر تعداد DB که می توان استفاده کرد و حداکثر حافظه ای که می توان به DB اختصاص داد ، جزء مشخصات CPU می باشد.