انواع DB ها در اتوماسیون زیمنس

>انواع DB ها در اتوماسیون زیمنس

Instance DB : در نمایندگی زیمنس هر FB که ایجاد می شود ، به طور اتوماتیک متناظر با آن Instance DB تولید می شود. و فقط توسط FB مربوطه قابل خواندن و یا نوشتن می باشد و توسط سایر قسمت های برنامه قابل استفاده نیست.
Shared DB : در کلیه قسمت های برنامه می توان درون این DB ها نوشت و یا از این DB ها اطلاعات را خواند. این DB توسط برنامه نویس ایجاد می شود.