نحوه تبدیل FC به FB در اتوماسیون زیمنس

>نحوه تبدیل FC به FB در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای تبدیل یک FC به FB دو روش پیشنهاد می شود.


روش اول
    یک FB جدید را وارد کنید.
    جدول اعلانات FC را در FB کپی کرده و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.
    Network های FC را نیز به داخل FB کپی نمائید.
    در پایان FB جدید را ذخیره کنید.


روش دوم
    یک فایل منبع (Source File) از FC ایجاد کنید.
    تنظیمات را در فایل منبع انجام دهید.
    یک FB جدید از این فایل منبع بسازید.