معرفی بلوک های سازماندهی نمایندگی زیمنس

>معرفی بلوک های سازماندهی نمایندگی زیمنس

بلوک های سازماندهی راه انداز (Start-up)
در نمایندگی زیمنس این دسته از بلوک ها پیش از آنکه اجرای تناوبی OB اجرا شود ، اجرا می گردند. در داخل این بلوک ها می توان برنامه ای را که به طور مثال نحوه اتصالات ارتباطی را مشخص می سازد برنامه ریزی نمود.