OB های اجرای چرخشی برنامه (Cyclic) نمایندگی زیمنس

>OB های اجرای چرخشی برنامه (Cyclic) نمایندگی زیمنس

در ابتدای شروع هر سیکل سیستم عامل به بلوک سازماندهی OB1 نمایندگی زیمنس مراجعه می کند و برنامه کاربر را که در داخل آن ایجاد گردیده است اجرا می کند. پس از اجرای کامل برنامه OB1 سیکل جدید دیگری آغاز می شود این سیکل OS بخش Process Image را Update کرده و مجدداً به پردازش برنامه OB1 می پردازد.