OB های اجرای تناوبی (Periodic) در نمایندگی زیمنس

>OB های اجرای تناوبی (Periodic) در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این بلوک های سازماندهی از دو دسته تشکیل شده اند.
1) OB های 10 تا 17
این دسته از بلوک ها با ایجاد وقفه در زمان معین از یک روز (Time-Of-Delay) اجرا می گردند. بطور مثال هر روز ساعت 14:00 بلوک OB10 برای اجرا می تواند تنظیم گردد.


2) OB های 30 تا 38
این دسته از بلوک ها وقفه هایی را به صورت سیکلی و تناوبی در فواصل زمانی معینی انجام می دهند. بطور مثال هر 100ms بلوک OB فراخوانی و برنامه داخلی آن اجرا می شود. کاربرد این دسته از OB ها در کنترل حلقه بسته می تواند باشد.