OB های اجرای برنامه (Event-Driven) اتوماسیون صنعتی زیمنس

>OB های اجرای برنامه (Event-Driven) اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این بلوک سازماندهی از چهار دسته تشکیل شده است :
1)    OB های 40 تا 47
وقفه هایی هستند که به سرعت جهت پاسخ به اشکالات سخت افزاری کنترل پاسخ داده و روند پردازش چرخشی برنامه را متوقف ساخته سپس برنامه ایجاد شده در داخل خود را اجرا می کنند.


2)    OB های 20 تا 23
از نوع وقفه های Time-Of-Delay بوده و پس از یک تأخیر زمانی به اتفاقات فرآیند پاسخ می دهند.


3)    OB های 80 تا 87 و 121 و 122
جهت مشخص ساختن چگونگی رفتار سیستم نسبت به یک رخداد استفاده می شوند بطور مثال اگر باطری Backup قطع شود چه واکنشی کنترلر از خود نشان دهد. این بلوک ها رفتار سیستم را نسبت به وقوع خطا مشخص می سازد.