نمایندگی زیمنس: OBها وقفه Time-Of-Day

>نمایندگی زیمنس: OBها وقفه Time-Of-Day

وقفه های Time-Of-Day در نمایندگی زیمنس برای اجرای برنامه معینی در OB10 که توسط OS  فراخوانده می شود مورد استفاده قرار می گیرند.این وقفه ها می توانند در زمان مشخص به صورت تناوبی(یکبار در دقیقه،ساعت،هفته،ماه و سال)اجرا گردند.
وقفه های Time-Of-Day را توسط نرم افزار HWconfig می توان پیکربندی نمود به منظور انتخاب و فعال کردن OB10 می توان از  CPU Day Interups>> Object Properties >> Time-Of-Day تنظیمات لازم را انجام داد.


چنانچه تیک مربوط به خانه Active زده شود بلوک   OB10مطابق با زمان تنظیم شده، قادر است اجرا گردد. وقفه های زمانی Time-Of-Day می توانند در زمان اجرا توسط بلوک های سیستمی زیر کنترل شوند:
SFC28SET-TNT: تنظیم زمان و دوره تناوب و تاریخ شروع
SFC29CAN-TNT: لغو وقفه Time-Of-Day   
SFC30ACT-TNT:فعال کردن وقفه Time-Of-Day   
SFC31QRY-TNT: بررسی وقفه Time-Of-Day   


در اتوماسیون زیمنس در تنظیم زمان می باید در نظر داشت که زمان تنظیم شده برای اولین اجرای وقفه بوده و با توجه به تاریخ و زمان CPU،وقفه تنظیمی را اجرا می کند.برای تنظیم و آگاهی از تاریخ و زمان CPU از منوی PLC >> Ste Time Of Day در هنگامی که CPU  به PG  متصل است می توان تنظیمات  را انجام داد.با فعال کردن این OB و تنظیم آن در پوشه Block پنجره Simatic Manager نمایندگی زیمنس این بلوک ظاهر شده  با بازکردن آن این مکان فراهم می شود که برنامه مورد نیاز در هنگام وقوع وقفه را طراحی و پیاده سازی نمود.سپس به داخل CPU دانلود کرد.