OBهای وقفه تناوبی (Cyclic Interrupt) نمایندگی زیمنس

>OBهای وقفه تناوبی (Cyclic Interrupt) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این وقفه ها با فواصل زمانی ثابت و به صورت متناوب تکرار می شوند.برای CPU های سری 300OB 35  نمایندگی زیمنس جهت دسترسی به این وقفه ها وجود دارد زمان وقفه پیش فرض برای این بلوک برابر 100ms است، این زمان بین 1 ms  تا 1 minute  قابل تغییر خواهد بود.آغاز زمان سنجی جهت اجرای وقفه از هنگامی خواهد بود که این بلوک برنامه ریزی شده در CPU دانلود شود و CPU از مد Stop  به Run  تغییر جهت دهد.در تنظیم زمان اجرای وقفه لازم است به این نکته توجه کرد که زمان اجرای وقفه بزرگتر از زمان اجرای برنامه داخلی بلوک OB 35  باشد.در غیر این صورت خطای Time Error  پیش خواهد آمد و بلوک OB 80(Cyclic Interrupt error OB) توسط  سیستم عامل فراخوان می گردد.چنانچه بلوک OB 80  تنظیم و فعال باشد برنامه آن اجرا می گردد در غیر این صورت CPU اتوماسیون زیمنس به مد STOP  می رود.


وقفه های Cyclic در زمان اجرا نمی توانند توسط هیچ یک از توابع سیستمی کنترل گردند کلیه 9 بلوک وقفه Cyclic در سری 400 از OB30  تا OB38 قابل اجرا هستند.


ایجاد یک پالس با فرکانس 3HZ با استفاده از بلوک وقفه های چرخشی ایجاد نمایید.با استفاده از بلوک OB35  امکان تولید پالسی با فرکانس مذکور فراهم می شود.اقدامات زیر را باید انجام داد:
با استفاده از نرم افزار HW Config  و پنجره مشخصات CPU اتوماسیون زیمنس و در قسمت Cyclic Interrupt زمان اجرا را بر روی 330 ms تنظیم نمایید.
در پوشه Blocks  پنجره Simatic Manager   بلوک OB35 را ایجاد کرد و سپس آ ن را باز کرد و برنامه زیر را در آن ایجاد کنید.
AN Q4.0
=Q4.0
سپس برنامه را در OB35  ذخیره و بلوک مذکور را در PLC  بارگذاری نمایید.