مثال های برنامه سیستم های کنترلی در نمایندگی زیمنس

>مثال های برنامه سیستم های کنترلی در نمایندگی زیمنس

پروژه ای به نام OB35  ایجاد نمایید.

 

مثال های برنامه سیستم های کنترلی در نمایندگی زیمنس 1


اگر برنامه فوق را به PLC نمایندگی زیمنس ارسال و اجرای برنامه را مشاهده کنید متوجه می شوید که این برنامه هر 200 ثانیه یکبار اجرا می شود.از این برنامه می توان در برنامه ها به عنوان  آلارم استفاده نمود. در جدول زیر OBهایی را که در فواصل زمانی مشخص به عنوان وقفه می توانند اجرا شوند ملاحظه می کنید.

 

مثال های برنامه سیستم های کنترلی در نمایندگی زیمنس 2


برنامه سیستم کنترلی زیر را طوری بنویسید که دارای شرایط زیر باشد.فرض کنید سیستم فوق مجهز به 16 سیگنال به عنوان نشان دهنده خطا باشد،یعنی با ظاهر شدن هر کدام از خطاها چراغ سیگنال خطا فعال و در صورت رفع خطا چراغ چشمک زن خاموش شود.
حل: ابتدا با استفاده از OB35 سیگنال خطا را درست می کنیم و سپس برنامه OB1 را به صورت زیر می نویسیم:
 

مثال های برنامه سیستم های کنترلی در نمایندگی زیمنس 3


برنامه سیستم کنترلی فوق را با فرض اینکه هر سیگنال دارای یک چراغ سیگنال باشد طراحی کنید.
حل:ابتدا با استفاده از OB35 برنامه سیگنال خطا را نوشته سپس برنامه OB1 را به صورت زیر می نویسیم:

 

مثال های برنامه سیستم های کنترلی در نمایندگی زیمنس 4