OBهای سخت افزاری ((Hardware Interrups نمایندگی زیمنس

>OBهای سخت افزاری ((Hardware Interrups نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برنامه داخلی بلوک وقفه سخت افزاری به عنوان مثال OB40 در پاسخ به یک رویداد مشخص به سرعت توسط سیستم عامل اجرا می گردد.وقفه های سخت افزاری بر اساس نوع سیگنالی که از بخش سخت افزار سیستم دریافت می گردد فعال می شوند. این وقفه ها براساس رویکرد مشخصی اجرا می شوند و نسبت به خطای سخت افزاری از خود واکنش نشان نمی دهند. سخت افزارهایی نظیر IM،CP و  SM می توانند این وقفه ها ایجاد نمایند.مثال:برای کارت DI در صورتیکه در بخش مشخصات آن گزینه Hardware Interrups وجود داشته باشد و فعال گردد ، می توان اجرای وقفه سخت افزاری را نسبت به نوع لبه ورودی معینی وابسته و مشخص ساخت.    با فعال کردن گزینه Hardware Interrups  در بخش مشخصات کارت ورودی آنالوگ ناحیه دیگری در پایین پنجره به نام Trigger for interrupt فعال می گردد که وضعیت فعال شدن وقفه را نسبت به مقدار حد بالا و پایین کانال صفر وابسته می سازد. به عبارتی؛ هرگاه مقدار ولتاژ کانال صفر ورودی آنالوگ از این حدود تجاوز کرد، بلوک وقفه سخت افزاری به طور مثال OB40 فراخوانی شده و برنامه داخلی آن اجرا می گردد.

 

OBهای سخت افزاری ((Hardware Interrups نمایندگی زیمنس 1