OBهای وقفه Time-Delay در نمایندگی زیمنس

>OBهای وقفه Time-Delay در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برنامه موجود در OBهای وقفه Time-Delay پس از رویداد با تاخیر زمانی مشخص اجرا می شود بلوک OB20 تنها به وسیله فراخوان فانکشن سیستمی SFC32 فعال شده و جهت تنظیم تاخیر زمانی آن بلوک نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

OBهای وقفه Time-Delay در نمایندگی زیمنس 1

 

پارامترهای فانکشن سیستمی SF32 شامل موارد زیر است:
OB-NR: شماره OB که لازم است با Time-Delay مشخصی اجرا گردد.
DTIME: زمان تاخیر(از 1 تا 6000 میلی ثانیه )
SI6N: سیگنال معین شده توسط کاربر برای شروع بلوک وقفه Time-Delay
RET-VAL:: کد خطا،چنانچه در خلال اجرای بلوک OB خطایی رخ دهد در این متغیر کدی قرار می گیرد که معرف نوع خطاست که جهت بررسی آن می توانید از Help استفاده نمایید.