جدول بلوک خطای غیرهمزمانی نمایندگی زیمنس

>جدول بلوک خطای غیرهمزمانی نمایندگی زیمنس

جدول مربوط به بلوک خطای غیرهمزمانی نمایندگی زیمنس به همراه توضیحات آن ارائه گردیده.بلوک دارای کلاس اولویت 26 چنانچه فراخوان شود سبب می گردد OBای که دارای کلاس اولویت کمتر از 26 است متوقف و برنامه به بلوک بالاتر اجرا گردد. این موضوع برای OB با کلاس اولویت 28 نیز صادق است.

 

جدول بلوک خطای غیرهمزمانی نمایندگی زیمنس 1