خطاهای همزمانی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>خطاهای همزمانی  در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای خطاهای همزمانی دو بلوک سازماندهی وجود دارد.چنانچه خطایی در خلال اجرای خط دستور مشخص و خاصی رخ دهد این دسته از بلوک های خطا می توانند نقطه خاصی را که در برنامه دارای اشکال  است تعقیب و پیدا کنند.بلوک  OB خطا در پاسخ  به خطاهای همزمانی به صورت قسمتی از برنامه با همان کلاس اولویت بلوکی که هنگام تشخیص خطا اجرا می شده اجرا خواهند گردید. به طور کلی دو بلوک خطای همزمانی B122 و OB121 وجود دارد.

 

خطاهای همزمانی  در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1