عملکرد صحیح یک سیستم اتوماسیون صنعتی نمایندگی زیمنس

>عملکرد صحیح یک سیستم اتوماسیون صنعتی نمایندگی زیمنس

به علاوه عوامل موثر بر عملکرد صحیح یک سیستم اتوماسیون صنعتی می تواند شامل این موارد باشد:
1.ارزیابی کارایی یک شبکه ارتباطی توسط یکی از روشهای شبیه سازی یا تحلیلی
2.مطالعه کارایی شبکه در یک محیط نویزی(نویز حاصل از روبوتهای جوشکاری وموتورهای بزرگ و غیره)
3.تنظیم صحیح پارامترهای ارتباطی شبکه
این موارد در یک سیستم اتوماسیون صنعتی شبکه ارتباطی یک جز مهم می باشد. زیرا عهده دار تبادل اطلاعات است.بنابراین جهت دست یافتن به مقادیر صحیح بایستی اتصالات ارتباطی بین ایستگاههای مختلف شبکه ارتباطی بدرستی صورت گرفته باشد.
سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی
سیستم های اتوماسیون صنعتی می توانند خیلی مجتمع و پیچیده باشند ولی عموما به سطوح سلسله مراتبی ساختاربندی می شوند.هر سطح شرایط متفاوتی در شبکه دارد. در مثال زیر یک ساختار سلسله مراتبی از یک سیستم اتوماسیون صنعتی نشان داده شده.

 

01