برنامه های کنترل کننده نمایندگی زیمنس

>برنامه های کنترل کننده نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برنامه های کنترل کننده های این سطح عملیات انتقال پرخشی نیاز دارند که اطلاعات را در فواصل زمانی مشخص انتقال دهند و اطلاعات تعیین شده را برای کم کردن زمان انتقال به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنند.
ملزومات ارتباطی در این سطح عبارتند از:
1.  زمانهای پاسخ خیلی کوتاه: برای مدار کنترلی سریع و سیستم های ایمنی زمانهای پاسخ در حد میکرو تا میلی ثانیه لازمند.
2. تحمل پذیری در برابر محیط های شلوغ: دستگاه های سطح فیلد معمولا درمحیط های مضر پیاده می شوند در نتیجه پوشش حفاظتی یا سطح ایمنی احتیاج دارند.
3. فاصله زیاد: اتصال دستگاه ها در فاصله های دور جهت عملیات راه دور باید ممکن باشد.مانند: ایستگاههای پمپاژ
4. قدرت توزیع: قدرت(تغذیه) بطور نرمال برروی دو کابل سیمی جهت دستگاه های این سطح توزیع شده. این تغذیه از سایر تغذیه های محیط جداست و در مواقع ضروری پشتیبان دارد.