نکاتی درباره TCP/IP و Ethernet نمایندگی زیمنس

>نکاتی درباره TCP/IP و Ethernet نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس نه TCP/IP و نه Ethernet توانایی اینکه دو وسیله بتوانند با هم تبادل اطلاعات داشته باشند را تضمین نمی کنند.
Ethernet فقط یک استاندارد لایه فیزیکی است. استانداردی برای وسایل ارتباطی فیزیکی جهت انتقال اطلاعات است. پروتکلهای زیادی می توانند بر روی Ethernet استفاده شوند.یکی از پروتکلهای رایج که در web نیز استفاده می شودTCP/IP(پروتکل اینترنت) است.
TCP/IP فقط یک مکانیزم انتقال است که تحویل اطلاعات مثلا از A به B را قطعی می سازد.
تا کنون Download کردن یک فایل بزرگ را تجربه کرده اید که پس از دریافت، کامپیوتر نتوانسته برنامه ای برای باز کردن آن پیدا کند و باید برنامه های جانبی مانند Winamp و RealAudio ویا Acrobat Reader را نیز Download کنیم.مشابه همین مشکل در سنسورها نیز وجود دارد، شما می توانید هر فایل یا قطعه اطلاعاتی را بر روی Ethernet یا Internet ارسال کنید اما در خاتمه چه کاری می خواهید با داده دریافتی انجام می دهید؟TCP/IP نمی تواند تضمین نماید که شما بتوانید فایل دریافتی را باز کنید فقط می تواند رسسیدن اطلاعات را تضمین نماید. به طوریکه اطلاعات می توانند در غالب Field bus های موجود بسته بندی شده و سپس با پروتکل TCP/IP منتقل شوند.