پورت های RS-232/422/485 نمایندگی زیمنس

>پورت های RS-232/422/485 نمایندگی زیمنس

پورت های سریال RS-232 نمایندگی زیمنس مانند دستگاه های پخش اتومبیل هستند. RS-232 برای برقراری ارتباط اطلاعاتی بین دو دستگاه بکار می رود. RS-422 و485 در یک مسیر ارتباطی امکان چند شبکه ای را فراهم می سازد. توجه کنید که RS-232 یک پروتکل نیست بلکه یک استاندارد لایه فیزیکی شامل تعداد پین ها، مشخصه های کابل و سطوح سیگنالی است.برای برقراری ارتباط بین دو دستگاه هر دووسیله باید پروتکل و اتصالات فیزیکی یکسانی را به اشتراک بگذارند. هزار نوع پروتکل است که بیشتر آنها اختصاصی بوده و تعداد کمی از آنها پروتکلهای باز عمومی هستند.