Profibus ها در نمایندگی زیمنس

>Profibus ها در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Profibus عموما در کنترل فرایند و سیستم های بزرگ، دستگاههای خودکار و زیر شبکه ها در صنعت اروپا و امریکا و قسمتی از اسیا و افریقا بکار می ورد. Profibus در بسیاری موارد استانداردهای شبکه ای بین المللی را پذیرفته و می تواند مفدار زیادی اطلاعات را در سرعت بالا جابجا کند. نسخه های DP و FMS و PA آن در بسیاری از کاربردهای اتوماسیون بکار می رود.متاسفانه همانند Ethernet سرایند زیادی (Overhead داده های کنترلی که به اول پیغام ارسالی اضافه می شوند) برای مقدار کمی از اطلاعات دارد و هزینه های آن از سایر Busهای موجود در اتوماسیون زیمنس بیشتر است.