استانداردهای معروف شبکه های صنعتی در نمایندگی زیمنس

>استانداردهای معروف شبکه های صنعتی در نمایندگی زیمنس

RS-232
در نمایندگی زیمنس معمولترین و همگانی ترین استاندارد لایه فیزیکی RS-232 می باشد که سیر تکاملی آن را از RS-232-C تا RS-232-F است حداکثر انتقال داده به علت دامنه و ولتاژ زیاد، نسبت به پروتکل های دیگر کمتر است(حدود 115kbps) حداکثر فاصله دو ایستگاه 16 متر است و دو نوع سیم بندی (9 و 25 رشته) در آن استاندارد شده است ماوس، صفحه کلید و مودم کامپیوترهای شخصی از این درگاه استفاده می کنند محدوده ولتاژ 1 منطقی در RS-232-C از 3- تا 15- و 0 منطقی از 3+ تا 15+ است.


RS-449
این استاندارد جایگزین RS-232 در سرعتهای بالاتر از 20kbps شده است دو نوع اتصال 9 و37 برای آن معرفی و استاندارد شده است این استاندارد هم اکنون منسوخ شده است ولیکن هنوز برخی  از آن دستگاهها برای ارتباطات از این استاندارد استفاده می کنند.