نمایندگی زیمنس: معرفی استانداردهای RS-530 و RS-423 در اتوماسیون زیمنس

>نمایندگی زیمنس: معرفی استانداردهای RS-530  و RS-423 در اتوماسیون زیمنس

RS-530
توسعه یافته RS-449 و RS-232 است و برای سرعت های بالاتر از 20Kbps مناسب است. این استاندارد از خطوط بالانس و برای اتصال از DB-25 نمایندگی زیمنس استفاده می نمایند به هر دو صورت سنکرون و آسنکرون قابل استفاده است و میتواند در دو حالت دوسویه و یک سویه کارکند فاصله دو ایستگاه طبق استاندارد 60 متر است.
RS-423
این استاندارد در حقیقت توسعه یافته RS-232 است تغییرات اساسی آن افزایش تعداد ایستگاهای گیرنده،مسافت ارسال و سرعت می باشد این پروتکل یک فرستنده را به چند گیرنده تا ده ایستگاه متصل می کند و حداکثر فاصله انتقال داده برای آن 1200 متر است یکی از عوامل محدودکننده سرعت Slew Rate است بدین معنا که دامنه ولتاژ در RS-232 بالاست و به همین علت دست یافتن به سرعت بالا با توجه به خازن خط و پیچیدگی مدار مشکل است دامنه سطوح ولتاژ کاهش یابد در همین راستا ولتاژ منطقی "1" درRS-423 برابر -V3.6 تا -V6 است و ولتاژ "0" منطقی برابر V3.6 تا V6 است بدنبال این تغییر،سرعت انتقال داده درRS 423 چهار برابر RS 232 است.