نمایندگی زیمنس: روشهای انتقال در اتوماسیون زیمنس

>نمایندگی زیمنس: روشهای انتقال در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس انتقال اطلاعات می تواند بصورت دیجیتال یا آنالوگ باشد، مقادیر داده ای آنالوگ دائما تغییر می کند ولی در ارتباط دیجیتال مقادیر داده فقط می تواند شامل 0 یا 1 باشد.
فرستنده اطلاعات می تواند خود را همزمان یا غیر همزمان نماید که بستگی به مسیر ارسال اطلاعات دارد. در روش انتقال همزمان کاراکترها  با استفاده از کدهای star،stop ارسال می شوند و هر کاراکتر می تواند مستقلا و با سرعت یکنواخت ارسال شود.روش ارسال همزمان روش کارآمدتری می باشد زیرا اطلاعات در بلوک هایی از کارکترها ارسال می شود و مسیر صحیح  و زمان رسیدن هر بیت قابل پیش بینی است زیرا زمان ارسال و دریافت با هم هماهنگ هستند. روشهای ارسال در شبکه های ارتباط صنعتی شامل Base Band و Broadband و Carrier Band می باشد.درروش Base Band  ارسال توسط مجموعه ای از سیگنالها صورت می گیرد بدون تبدیل شدن به فرکانس ولی در  Broadband داده ها بصورت رنجی از فرکانسها که در یک کانال تقسیم می شوند ارسال می شوند. در روش Carrier Band فقط از یک فرکانس جهت ارسال و دریافت اطلاعات استفاده می شود.