نمایندگی زیمنس: واسط های انتقال در شبکه در اتوماسیون زیمنس

>نمایندگی زیمنس: واسط های انتقال در شبکه در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس واسطهای انتقال(Transmission Media) وسایل و عوامل فیزیکی هستند که سیگنال را در یک شبکه جابجا می کنند مانند یک کابل الکتریکی. در همه این موارد در سمت فرستنده دیتا به انرژی می شود.