نمایندگی زیمنس: انواع Category ها و کاربرد آن ها در اتوماسیون زیمنس

>نمایندگی زیمنس: انواع Category ها و کاربرد آن ها در اتوماسیون زیمنس

Category 1 در نمایندگی زیمنس فقط برای ارارتباط صوتی به کار می رود و سرعت انتقال در آن کمتر از Mbps 1 است.
Category 2 برای دیتا ولی با سرعت کم می تواند بکار رود سرعت انتقال در آن 4 Mbps است.
Category 3 می تواند برای شبکه های کامپیوتری بکار رود سرعت انتقال در آن 10 Mbps است.
Category 4 برای انتقال دیتا با سرعت 20 Mbps استفاده می شود.
Category 5 در اتوماسیون زیمنس برای انتقال دیتا با سرعت 100 Mbps بکار می رود و در شبکه های محلی LAN مرسوم است.
Category 5E که زوج سیم ها در آن نسبت به Cate 5 بیشتر به هم تابیده شده اند می تواند برای انتقال دیتا با سرعت 1000 Mbps بکار می رود.
Category 6 سرعت انتقال دیتا در آن 6 برابر Cate 5 است.
Category 7 دارای سرعت انتقال تا حد یک گیگا بیت می باشد.