معایب استفاده از فیبر نوری در نمایندگی زیمنس

>معایب استفاده از فیبر نوری در نمایندگی زیمنس

پر هزینه است
نصب و راه اندازی آن نسبت به الکتریکی پیچیده تر است.
از نظر فیزیکی آسیب پذیر است و نیاز به محافظت دارد.

دو گروه اصلی فیبر نوری در نمایندگی زیمنس
Singlemode
ضخامت هسته فیبر نوری نازک است(12.5 میکرون)
سیگنال نوری در فیبر فقط با یک زاویه انعکاس می یابد.
به آن monomode نیز گفته می شود.
این روش سیگنال برای مسافتهای طولانی بهتر منتقل می شود.
از LED به عنوان منبع نور در آن نمی توان استفاده کرد و نیاز به Laser دارد.
کوپل کردن فیبر با چشمه نور مشکل تر است.
هزینه اش بیشتر است.