فیبر نوری Multimode در نمایندگی زیمنس

>فیبر نوری Multimode در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس ضخامت هسته فیبر نوری در آن ضخیم تر است(62.5 میکرون)
چندین سیگنال نوری که هرکدام زاویه بازتاب متفاوت در هسته دارند را می توان منتقل کند.
برای مسافتهای نسبتا کوتاهتر بکار می رود زیرا در مسافتهای طولانی منجر به Dispersion سیگنال می شود
چشمه نور در آن می تواند LED باشد.
Multimode خود به دو دسته step-index و  Graded-index تقسیم می گردد.
نوع step-index همان نوع استاندارد فیبرنوری است و قسمت آن شامل دو لایه core  و cladding است.
در نوع Graded-index فیبر چند لایه دارد که ضریب انعکاس آنها متفاوت است. این امر موجب می شودکه نور بتواند با سرعتهای متفاوتی از هسته بگذرد.