نمایندگی زیمنس: انتقال سیگنال توسط امواج رادیویی

>نمایندگی زیمنس: انتقال سیگنال توسط امواج رادیویی

در نمایندگی زیمنس در این روش از امواج رادیویی استفاده می شود که از موانع و دیوارها نیز می گذرند.
فرستنده وگیرنده روی فرکانس خاصی تنظیم می شوند.
برد سیگنال بستگی به قدرت آن دارد. اگر با توان بالا ارسال شود برای مسافتهای طولانی قابل استفاده است .

مقایسه وسایل انتقال سیگنال

 

نمایندگی زیمنس انتقال سیگنال توسط امواج رادیویی