نمایندگی زیمنس: تکنیک های دسترسی به شبکه

>نمایندگی زیمنس: تکنیک های دسترسی به شبکه

در نمایندگی زیمنس تکنیک دسترسی به  شبکه بدین معنی می باشد که یک ایستگاه می تواند باس شبکه را در اختیار بگیرد و دیتا بگیرد و یا بفرستد و به سه نوع زیر تقسیم می شود:
1.Master/Slave
2.Token Pass
3.CSMA
تکنیک دسترسی یک پیکربندی منطقی(LOGIC)است و نباید آن را با توپولوژی فیزیکی اشتباه گرفت. به عنوان مثال ممکن است یک شبکه با توپولوژی باس از تکنیک Master/Slave استفاده کند و شبکه دیگری با همان توپولوژی باس از تکنیک TOKEN استفاده نماید.