نمایندگی زیمنس: تکنیک Token Pass و یا انتقال علامت در اتوماسیون زیمنس

>نمایندگی زیمنس: تکنیک Token Pass  و یا انتقال علامت در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس برخلاف روشMaster/Slave میتواند چندین Master داشته باشند.
در این روش یک نشانه Token بین ایستگاهها داخل یک حلقه می چرخد.
به حلقه فوق Token Ring می گویند و یک حلقه منطقی است نه یک حلقه فیزیکی.
نشانه مانند یک پاکت خالی بین ایستگاهها می چرخد.
این پاکت در اختیار هر ایستگاهی باشد قادر است اطلاعات خود را ارسال کند.
وقتی پاکت یعنی نشانه در اختیار یک ایستگاه قرار گرفت سایرین نمی توانند باس را در اختیار بگیرند.
بدلیل ویژگی های فوق عملا هیچ تداخلی بین ایستگاهها در این روش رخ نمی دهد.
ایستگاه پس از قرار دادن اطلاعات در پاکت و مشخص کردن گیرنده آن را در حلقه رها می کند.
هر ایستگاه وقتی پاکت به او رسید آدرس آن را چک می کند اگر به او مربوط بود آن را بر می دارد و پاکت خالی را در حلقه رها می کند و اگر به او مربوط نبود پاکت را به ایستگاه بعدی می فرستد وسیکل به همین شکل تکرار می شود.