آموزش های نمایندگی زیمنس: مشخصات توپولوژی باس در نمایندگی زیمنس

>آموزش های نمایندگی زیمنس: مشخصات توپولوژی باس در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس جهت چرخش معمولا یک طرفه است معمولا آدرس با شماره کمتر شروع و به آدرس هایی که دارای شماره بزرگتر هستند تحویل داده می شود.وقتی به بزرگترین آدرس رسید مجددا تحویل کوچکترین آدرس می شود.
اگر عضوی از حلقه خارج شد یا عضو جدیدی وارد حلقه شد سیستم نوبت دهی جدید برقرار می شود.
در توپولوژی باس می توان از روش Token استفاده کرد که در اینصورت به آن Token Bus گفته می شود.
می توان روشهای Master/Slave و Token را با هم ترکیب و استفاده کرد که به آن تکنیک Hybrid می گویند. در این روش وقتی نشانه به یک Master رسید اجازه دارد با Slave هایش صحبت کند یا به Masterهای دیگر دیتا بفرستد.
Token می تواند همزمان با Master/Slave بکار رود.