تکنیک CSMA یا روش گوش دادن با خط در نمایندگی زیمنس

>تکنیک CSMA یا روش گوش دادن با خط در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در روش CSMA(Carrier Sense Multiple Instance) هروقت باس خالی باشد هر ایستگاهی می تواند آنرا در اختیار بگیرد.
هر ایستگاه مرتبا به باس گوش می دهد تا از خالی شدن آن اطلاع حاصل کند.
ممکن است دو ایستگاه همزمان شروع به صحبت کردن کنند که منجر به تصادم می شود و این عیب روش فوق است.
برای رفع مشکل فوق CSMA/CD بکار می رود که در آن CD مخفف Collision Detection یعنی آشکار سازی تصادم است.
در روش CSMA/CD تصادم با تغییر سطح ولتاژ مستقیم آشکار می شود و تمام ایستگاههای شبکه از جمله ایستگاههایی که دیتای آنها با هم برخورد کرده متوجه موضوع می شوند.
ایستکاههای فرستنده پس از وقوع تصادم هر دو ساکت شده و باز طی زمان نامشخصی که به طور رندوم برای هر ایستگاه محاسبه می شود اقدام به ارسال پیام می کنند.