مشخصات CSMA و کاربرد آن در نمایندگی زیمنس

>مشخصات CSMA و کاربرد آن در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در طول مدت انتظار(بعد از تصادم) هیچ ایستگاه دیگری نمی تواند باس را دراختیار بگیرد.
اگر برخوردهای متعدد در یک شبکه صورت گیرد ایستگاهها زمان انتظار بعد از برخورد را دو برابر می کنند.
زمان های انتظار بعد از برخورد سرعت موثر شبکه را شدیدا کاهش می دهد.
بطور خلاصه باید گفت روش CSMA/CD در شرایط عادی کارایی بسیار خوبی دارد ولی در ترافیک بالا کارایی سیستم به دلیل وجود تصادم کم می شود.
اشکال مزبور در روش CSMA/CDمنجر به ابداع روش دیگری به نام CSMA/CA شده که در آن CAمخفف Collision Avoided  یا اجتناب از تصادم است.
در روش CSMA/CD هر ایستگاه یک درجه اولویت دارد. اگر تصادم اتفاق افتاد آنکه درجه اش بالاتر است اجازه دارد باس را دراختیار بگیرد.