مسیریاب (Router) و کاربرد آن در اتوماسیون های صنعتی مانند نمایندگی زیمنس

>مسیریاب (Router) و کاربرد آن در اتوماسیون های صنعتی مانند نمایندگی زیمنس

برای اتصال شبکه هایی که لایه 1 و2 آنها متفاوت است از مسیر یاب استفاده می شود.در واقع مسیریاب به منظور ارتباط شبکه های KNX/EIB،Ethernet،PROFIBUS،AS-Interface با یکدیگر به کار می رود.برای ارتباط PROFIBUS و Ethernetو AS- Interface ،از Routerهای مدل زیر استفاده شده است:
IE/PB Link and IE/PB Link PN IO: به منظور انتقال اطلاعات از Ethernet به PROFIBUS.
IWLAN /PB Link PN IO: به منظور انتقال اطلاعات از IWLAN به PROFIBUS.
DP/AS-I LINK Advanced and DP/AS Interface Link 20E: به منظور انتقال اطلاعات از PROFIBUS به AS-Interface.