نمایندگی زیمنس: پل (Bridge) و کاربر آن در اتوماسیون صنعتی

>نمایندگی زیمنس: پل (Bridge) و کاربر آن در اتوماسیون صنعتی

در نمایندگی زیمنس برای اتصال شبکه هایی که لایه فیزیکی متفاوتی دارند استفاده می شود. شایان ذکر است که برخی از پل ها می توانند تطبیق شبکه هایی را که پروتکل MAC ازلایه داده آن ها نیز متفاوت است،انجام دهند.
Gateway
برای اتصال شبکه هایی که پروتکل لایه های مختلف آن ها با هم متفاوت است از Gateway
 استفاده می شود.در واقع با استفاده از Gatewayها می توان هر نوع شبکه ای را به شبکه دیگر متصل کرد.
Segment
در شبکه تجهیزات بوسیله یک سریال باس با هم ارتباط داشته که این سریال باس اصطلاحا Segment نامیده می شود.