نمایندگی زیمنس: توپولوژی های مختلف شبکه و کاربرد آن ها در سیستم های کنترلی و اتوماسیون زیمنس

>نمایندگی زیمنس: توپولوژی های مختلف شبکه و کاربرد آن ها در سیستم های کنترلی و اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس آرایش فیزیکی اجرای یک شبکه و نحوه اتصال آن ها به یکدیگر را توپولوژی شبکه گویند. و به سه دسته اصلی BUS، RING و START تقسیم می شود. با ترکیب این سه می توان آرایش های دیگری مانند MESH و TREE داشت.پس به طور کلی توپولوژی های شبکه می توانند به صورت یکی از انواع زیر باشند:
1.توپولوژی BUS  یا Line
2. توپولوژی Ring
3. توپولوژی Star
4. توپولوژی Mesh
5. توپولوژیTree