نمایندگی زیمنس: دستورات برنامه نویسی به روش بلوکی FBD

>نمایندگی زیمنس: دستورات برنامه نویسی به روش بلوکی FBD

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس قصد معرفی دستورات برنامه نویسی به روش FBD به شما را داریم که این دستورات شامل دستورات برنامه نویسی FBD مانند : 

  • NAND
  • NAND تحریک شده با لبه پایین رونده
  • OR
  • NOR
  • XOR
  • NOT

 

دستور NAND

 

نمایندگی زیمنس: دستورات برنامه نویسی به روش بلوکی FBD

 

خروجی فقط زمانی صفر است که همه ورودیها 1 باشند. 
ورودی X (ورودی بی اهمیت و یا متصل نشده) در این بلاک 1 در نظر گرفته می‌شود.
جدول منطقی NAND در اتوماسیون صنعتی زیمنس به شکل زیر است:

 

نمایندگی زیمنس: دستورات برنامه نویسی به روش بلوکی FBD

 

دستور NAND تحریک شده با لبه پایین رونده

 


خروجی فقط هنگامی 1 است که حداقل یکی از ورودیها صفر بوده و همه ورودیها در سیکل قبل 1 باشند.
ورودی X (ورودی بی اهمیت و یا متصل نشده) در این بلاک 1 در نظر گرفته می شود.
نمایش سیکلهای زمانی این دستور به صورت زیر می باشد:

 

نمایندگی زیمنس

 

دستور OR

 

نمایندگی زیمنس

 


مشابه با اتصال موازی در یک حلقه است که خروجی آن وقتی صفر است که تمام ورودیها صفر باشند و خروجی آن زمانی 1 است که حداقل یکی از ورودیها 1 باشد.
ورودی X (ورودی بی اهمیت و یا متصل نشده) در این بلاک صفر در نظر گرفته می‌شود.
جدول منطقی OR نیز به شکل زیر است:

 

نمایندگی زیمنس

 

دستور NOR

 

نمایندگی زیمنس

 

خروجی تنها زمانی 1 است که همه ورودیها صفر باشند.
ورودی X (ورودی بی اهمیت و یا متصل نشده) در این بلاک صفر در نظر گرفته می شود. در ضمن در تغییر صفر به 1 در یکی از ورودیها، خروجی صفر می‌شود. 
جدول منطقی NOR به شکل زیر است:

 

نمایند


دستور XOR 

 

نمایندگی زیمنس

 

خروجی تنها زمانی 1 است که ورودیها غیر یکسان باشند.
جدول منطقی XOR به شکل زیر است:

 

نمایندگی زیمنس

 

دستور NOT

 

نمایندگی زیمنس


این تابع معکوس کننده ورودی است، بدین معنی که صفر را به 1 و 1 را به صفر تغییر می‌دهد. 
جدول منطقی آن نیز به شکل زیر است:

 

نمایندگی زیمنس