نمایندگی زیمنس: معرفی تایمر های برنامه نویسی PLC های زیمنس

>نمایندگی زیمنس: معرفی تایمر های برنامه نویسی PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد تایمرهای مختلف برای برنامه نویسی PLC های زیمنس آشنا خواهید شد که این تایمرها عبارتند از:

  • تایمر تاخیر در وصل (ON DELAY)
  • تایمر تاخیر در قطع (OFF DELAY)
  • تایمر ON/OFF DELAY
  • تایمر تاخیر در وصل ماندگار (Retentive On Delay)

 

تایمر تاخیر در وصل (ON DELAY)

با استفاده از این بلوک، خروجی پس از سپری شدن زمان تعیین شده‌ای فعال می شود. 

تشریح پایه ها:

  • از Trg  به منظور فعال کردن بلوک و آغاز زمان تاخیر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • T زمان تاخیری است که پس از خروجی یک (1) می شود.
  • Q خروجی است که پس از سپری شدن زمانT با شرط اینکه TRG هنوز 1 مانده باشد فعال می شود.

 

تشریح عملکرد:

 

نمایندگی زیمنس معرفی تایمر های برنامه نویسی PLC های زیمنس 3.jpg

 

در لبه بالارونده TRG تاخیر زمانی آغاز و در انتهای مدت زمان T (که توسط کاربر در برگه Parameter از صفحه مشخصات این تایمر تعریف می گردد). در صورتیکه TRG همچنان 1 باشد فعال شده (1 می شود) و تا زمانیکه TRG، 1 باشد Q هم فعال خواهد ماند. و در صورتیکه TRG در زمان کوچکتر از T صفر شود، Q نیز غیر فعال می‌گردد.
در صفحه مشخصه این بلوک همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود دو برگه Parameter و Comment وجود دارد در برگه Comment توضیحات مورد نیاز جهت نمایش در صفحه کار تایپ می گردد. برگه پارامتر نیز جهت تنظیم مدت زمان T استفاده می گردد. در این برگه اطلاعات زمانی را می توان در سه محدوده زمانی تعیین نمود با انتخاب گزینه Seconds اولین عبارت بیانگر ثانیه و عبارت دوم بیانگر صدم ثانیه می باشد. با انتخاب گزینه Minutes اولین عبارت بیانگر دقیقه و عبارت دوم بیانگر ثانیه می باشد. با انتخاب گزینه Hours نیز اولین عبارت بیانگر ساعت و عبارت دوم بیانگر دقیقه خواهد بود.

 

نمایندگی زیمنس معرفی تایمر های برنامه نویسی PLC های زیمنس 2.jpg

 

با فعال سازی Protection Active این امکان بوجود می آید که پس از انتقال برنامه به LOGO امکان نمایش و ایجاد تغییرات بر روی پارامتر T در حالت تنظیمات پارامتر وجود نداشته باشد. در این حالت تغییرات تنها در حالت برنامه نویسی ممکن خواهد بود.

 

تایمر تاخیر در قطع (OFF DELAY)

با استفاده از این بلوک، خروجی پس از سپری شدن زمان تعیین شده‎ای غیر فعال می شود.

تشریح پایه ها:

از Trg به منظور فعال کردن بلوک و آغاز زمان تاخیر مورد استفاده قرار می گیرد.
T زمان تاخیری است که پس از آن خروجی صفر می شود. (پس از اینکه ورودی صفر شد و سپری شدن زمان T، خروجی صفر می شود).

 

تشریح عملکرد:

نمایندگی زیمنس معرفی تایمر های برنامه نویسی PLC های زیمنس 2

با فعال شدن Trg (ورودی)، خروجی (Q) نیز فعال می شود و با غیر فعال شدن (صفر شدن) ورودی در لبه پایین‌رونده Trg تاخیر زمانی آغاز و پس از طی شدن مدت زمان T، خروجی نیز صفر میگردد. در صورتیکه پس از صفر شدن ورودی و پیش از طی شدن زمان T ورودی مجددا فعال شود، زمان تاخیرT از لبه پایین پالس ثانویه آغاز می شود. بدین معنی که زمان T به مدت زمانی که تا آن لحظه محاسبه شده است اضافه می گردد.

در این تایمر هر گاه ورودی R فعال گردد خروجی در صورت یک بودن، به سطح صفر باز می گردد.

 

تایمر ON/OFF DELAY

با استفاده از این بلوک، خروجی پس از سپری شدن زمان های تعیین شده‌ای خاموش و روشن می شود.

تشریح پایه ها:

  • تاخیر زمانی ابتدایی (TH)، از لبه مثبت ورودی آغاز شده و پس از طی شدن TH ورودی 1 (set) می شود (در صورتیکه پس از TH، هنوز ورودی 1 مانده باشد).
  • تاخیر زمانی انتهایی (TL)، از لبه منفی (ایجاد لبه پایین رونده) ورودی آغاز شده و پس از طی شدن TL ورودی غیر فعال (reset) می شود.

 

تشریح عملکرد:

 

نمایندگی زیمنس معرفی تایمر های برنامه نویسی PLC های زیمنس 4

 

پس از فعال شدن ورودی و در لبه مثبت آن، تاخیر زمانی TH آغاز و پس از طی شدن زمان تعیین شده فوق و در صورتیکه ورودی همچنان فعال مانده باشد خروجی نیز فعال می شود. همچنین با صفر شدن ورودی و در لبه منفی آن تاخیر زمانی TL  آغاز و پس از طی شدن زمان تعیین شده فوق و در صورتیکه ورودی مجددا فعال نشود خروجی نیز غیر فعال می شود.

 

تایمر تاخیر در وصل ماندگار (Retentive On Delay)

عملکرد این بلوک مشابه با تابع On Delay بوده با این تفاوت که قابل Reset شدن می باشد.

تشریح پایه ها:

تاخیر زمانی از لبه مثبت ورودی (TRG) آغاز شده و پس از سپری شدن زمان تعیین شده خروجی فعال می شود.
ورودی R برای صفرکردن مورد استفاده قرار می گیرد.
T زمان تاخیری است که پس از آن خروجی فعال می شود.

 

تشریح عملکرد:

 

نمایندگی زیمنس معرفی تایمر های برنامه نویسی PLC های زیمنس 5

 

همانطور که ملاحظه می شود در این بلوک حساسیت نسبت به اولین لبه بالا رونده می باشد که پس از آن شمارش زمان تاخیر آغاز و پس از طی شدن مدت زمان تعیین شده (T) خروجی 1 می شود و تا زمانی که پایه R فعال نشود خروجی 1 باقی می ماند. همانطور که ملاحظه می شود فعال شدن ورودی و یا کلید زنی مجدد در بازه زمانی T تاثیری بر روی زمان تاخیر ندارد.