آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 13: دستور Comparator Operations

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 13: دستور Comparator Operations

نمایندگی زیمنس و  آموزش دستورات Comparator operations

دستورات برنامه نویسی برای تعیین منطق برنامه را باید فراگیرید. نمایندگی زیمنس دستورات برنامه نویسی PLC S7-1500 زیمنس را در چندین قسمت شرح داده است. برای مطالعه قسمت های پیشین آموزش دستورات برنامه نویسی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید. با زیمنس سیماتیک و آموزش رایگان PLC S7-1500 زیمنس همراه باشید و ما را تا اتمام قسمت  های پایانی همراهی کنید. 

 

   مقالات پیشنهادی :   

 1. دستور های General ( دستورات عمومی) برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 2. دستور های Bit Logic Operations ( دستورات پایه برنامه نویسی) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 3. دستورهای Counter Operations ( انواع مختلف شمارنده) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 4. دستور Timer Operations - برنامه نویسی دستورات S7-1500 زیمنس

 

دستورات Comparator Operations :

Compare به معنای مقایسه می باشد. در نتیجه اگر به مقایسه مقادیر نیاز داشتید باید از این دستور استفاده نمایید. همانطور که می دانید مهمترین کاربردی که می توان برای این دستورات Comparator نام برد، شرطی کردن اجرای دستورهای دیگر است. دستورات مقایسه ای شامل عملگر های زیر می باشند:

 1. Equal : تشخیص تساوی بین دو مقدار
 2. Not Equal : تشخیص عدم تساوی بین دو مقدار
 3. Greater or equal : تشخیص بزرگتر کوچکتر بودن بین دو مقدار
 4. Less or equal : تشخیص کوچکتر مساوی بین دو مقدار
 5. Greater than : تشخیص بزرگتر مساوی بین دو مقدار 
 6. Less than : تشخیص کوچکتر بودن بین دو مقدار
 7. Value wihin range : تشخیص قرارگیری مقدار ورودی VAL (مقدار مقایسه) در محدوده های تعیین شده در ورودی های MIN (حد پایین محدوده مقدار مقایسه) و MAX (حد بالای محدوده مقدار مقایسه).
 8. Value outside range : تشخیص عدم قرارگیری مقدار موجود در ورودی VAL در محدوده تعیین شده در ورودی های MIN و MAX 
 9. Cheek validity : بررسی مقدار ورودی اعشار که در صورت اعشار بودن خروجی ست و در صورت اعشاری نبودن ری ست می شود. 
 10. Cheek invalidity : بررسسی اعشاری نبودن ورودی. در صورت نبودن اعشاری خروجی یک می شود. در غیر این صورت خروجی دستور صفر خواهد بود.